Събития:

Медитация и дискусия

20.01.21, 19ч

Повреме на събитието ще медитираме върху това, което не може да бъде премахнато от нашето преживяване - самото Съзнание. След медитацията ще обсъдим как продължително да изпитваме щастието и спокойствието, които намираме когато имаме възможността просто да бъдем. 

 

Ако идвате отново, може да споделите как практически сте приложили наученото през седмицата си. Постепенно ще развиете умението да бъдете спокойни и да действате в името на Цялото независимо от обстоятелствата. 

 

Чрез дискусиите, ние се чувстваме още по-сплотени в желанието си да разберем истината и да преустройм ежедневния си живот спрямо нея. Веднъж това стане ли, щастието ни неизбежно се предава на хората около нас. Всички докоснали се до това знание живеят с едно Съзнание. Този пламък се предава от човек на човек докато разберем, че не може да има разделение между нас. По този начин се образува колектив, който остава незасегнат от привидните разлики. 

 

Моля споделете събитието с ваши близки и приятели - нека споделим този пламък и да разпалим Любовта. 

 

Линк за включване: https://us02web.zoom.us/j/87123815371

 

Можете да направите дарение като натиснете "make a donation" по-долу. По този начин помагате на организацията на бъдещи такива събития. 


Evening event: meditation and discussion

20.01.21, 19h GMT

 

During the meditation, we will focus on that which cannot be removed from our experience - Consciousness Itself. After the meditation we will discuss how to experience lasting peace and happiness. 

 

 

Through the discussions, we feel even more united in our desire to understand Truth and re-arrange our daily lives accordingly. Once this happens, our Happiness is inevitably passed on to the people around us. At each subsequent event, you will be able to share ways in which you practically apply what you learn. You will gradually develop the ability to remain calm and to act in the name of the Whole regardless of the circumstances.

 

The link to join is: https://us02web.zoom.us/j/87123815371

 

If you would like to support these events, you can make a donation by clicking "make a donation" below.